Disclaimer – algemene voorwaarden

Beste bezoeker aan mijn website en/of deelnemer aan een van mijn sessies, trainingen, opleidingen of coachtrajecten (hierna te noemen sessies). Voor het gebruik van deze website (www.levelnext.online) gelden de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de onderstaande bepalingen en deze te hebben aanvaard. 

Ik wil het niet al te ingewikkeld maken, dus heb ik en mijn jurist geprobeerd om het zo simpel en transparant mogelijk te houden. Helaas ontkom ik er niet aan om sommige zaken soms wel wat formeel te formuleren. 

Informatie op deze website

De op deze website getoonde informatie en functionaliteit wordt door Level Next met constante zorg en aandacht samengesteld. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website kan echter op elke moment en zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. Level Next kan een foutloos en ononderbroken functioneren van deze website niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Stel je bent deelnemer van een van mijn programma’s en er is een vraag of probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik : Level Next, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29593913, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: De natuurlijke- of rechtspersoon die bij mij een (offline en/of online) sessie, training, opleiding of coaching traject volgt of die een andere verbintenis met mij aangaat.
 • Sessie: Alle vormen van informatieoverdracht van mij naar jou, zowel offline als offline, in groepsverband of individueel.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

 • Ik doe een aanbod op de website Level Next, via webinars en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte en als je de overeengekomen vergoeding hebt betaald.
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op mij, maar ik geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Sessie

 • Je kunt tegen betaling een (offline en/of online) sessie bij mij volgen.
 • Toegang tot het sessie staat altijd op naam en is dus persoonlijk. Dit betekent dat het delen van je inloggegevens en de materialen uit de sessie verboden is. Ook de live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Je kunt pas na betaling deelnemen aan een sessie.
 • Je moet zelf voorzien in je ICT voorzieningen – mits dit specifiek door mij wordt geregeld – zoals een internetverbinding en de benodigde apparatuur om de sessie te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste sessies doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • De sessie kan worden gevolgd op de momenten zoals die zijn overeengekomen in de beschrijving. Live (feedback of intervisie) sessies kunnen voor een hele groep in één keer zijn, op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. Als je 1-op-1 begeleiding bent overeengekomen, spreken wij samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de Overheid opgelegde heffingen. Tot nader bericht valt Level Next onder de KOR (kleine ondernemersregeling) volgens de richtlijnen van de Overheid en vermeld ik om die reden geen btw op mijn facturen.

Aanmelden kan via het formulier of door een mail te sturen naar info@levelnext.online met jouw naam, factuuradres en 06 nummer. Na aanmelding voor de sessie ontvang je 3x informatie:

bevestiging van de aanmelding, betaalinformatie en praktische details
factuur
herinnering van de workshop (1 dag vóór aanvang)

Betaling moet gedaan zijn voordat de sessie start, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

De sessie kan geannuleerd worden wanneer er onvoldoende deelnemers zijn. 

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden sessie. Dit geldt ook als het een gevolg is door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de sessie wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.

Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Uitingen op deze website

Op deze website uit ik mijn eigen mening. Deze is tot stand gekomen op basis van mijn eigen ervaringen. Aan deze uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Hyperlinks en verwijzingen

Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden niet door Level Next gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.Level Next aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites.

Cookies

Ik gebruik beperkt cookies op deze website om de website te optimaliseren. Meer daarover vind je op de pagina “Cookies“.