Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Algemene Voorwaarden | Privacy Policy

Beste deelnemer aan een van mijn sessies, trainingen, opleidingen of coachtrajecten (hierna te noemen programma’s). Voor het gebruik van deze website (www.levelnext.online) gelden de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Ik wil het niet al te ingewikkeld maken, dus heb ik en mijn jurist geprobeerd om het simpel en transparant te houden. Helaas ontkom ik er niet aan om sommige zaken soms wel wat formeel te formuleren. Stel je bent deelnemer van een van mijn programma’s en er is een vraag of probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik : Level Next, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29593913, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: De natuurlijke- of rechtspersoon die bij mij een (offline en/of online) sessie, training, opleiding of coaching traject volgt of die een andere verbintenis met mij aangaat.
 • Programma: Alle vormen van informatieoverdracht van mij naar jou, zowel offline als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

 • Ik doe een aanbod op de website Level Next, via webinars en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte en als je de overeengekomen vergoeding hebt betaald.
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op mij, maar ik geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Programma’s

 • Je kunt tegen betaling een (offline en/of online) programma bij mij volgen.
 • Toegang tot het programma staat altijd op naam en is dus persoonlijk. Dit betekent dat het delen van je inloggegevens en de materialen uit het programma verboden is. Ook de live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma.
 • Je moet zelf voorzien in je ICT voorzieningen – mits dit specifiek door mij wordt geregeld – zoals een internetverbinding en de benodigde apparatuur om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programmaonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Het programma kan worden gevolgd op de momenten zoals die zijn overeengekomen in de beschrijving. Live (feedback of intervisie) sessies kunnen voor een hele groep in één keer zijn, op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. Als je 1-op-1 begeleiding bent overeengekomen, spreken wij samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de Overheid opgelegde heffingen. Tot nader bericht valt Level Next onder de KOR (kleineondernemersregeling) volgens de richtlijnen van de Overheid en vermeld ik om die reden geen btw op mijn facturen.

Aanmelden kan via het formulier of door een mail te sturen naar info@levelnext.online met jouw naam, factuuradres en 06 nummer. Na aanmelding voor de sessie ontvang je 3x informatie:

 • bevestiging van de aanmelding, betaalinformatie en praktische details
 • factuur
 • herinnering van de workshop (1 dag vóór aanvang)

Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De sessie kan geannuleerd worden wanneer er onvoldoende deelnemers zijn. 

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.

Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.

Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Informatie op YouTube kanaal Level Next
De op dit YouTube kanaal getoonde informatie en functionaliteiten wordt door Level Next met constante zorg en aandacht samengesteld. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van dit YouTube kanaal kan echter op elke moment en zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. Level Next kan een foutloos en ononderbroken functioneren van dit YouTube kanaal niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie die op dit YouTube kanaal wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
Sommige tips en uitleg zijn eenvoudig, terwijl andere misschien moeilijk zijn. De moeilijkheidsgraad hangt af van je persoonlijke ervaring. Probeer alleen je eigen werkzaamheden uit te voeren als je persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten kunt aanvaarden, of ze nu goed of slecht zijn.

Uitingen op website en YouTube kanaal
Op dit YouTube kanaal uit ik mijn eigen mening. Deze is tot stand gekomen op basis van mijn eigen ervaringen. Aan deze uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Hyperlinks en verwijzingen
Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden niet door Level Next gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Level Next aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites.

Privacyverklaring

Via de dienst www.levelnext.online worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik verwerk en beveilig je persoonsgegevens zorgvuldig. Bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder meer dat ik:

 • geen cookies verzamel
 • duidelijk vermeld met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring
 • de verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen indien zij in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Wij raden je aan om dit goed te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-11-2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van mijn dienst laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat je ze aan mij verstrekt om te verwerken.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kan ik je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Reclame

Ik kan je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van mijn nieuwe producten en diensten:
– per e-mail
– via social media inclusief chats (WhatsApp, Signal, etc.)

Formulieren

Als je een of meerdere formulieren (contact/sessie: aanmelden/aanvrag) op de website invult of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook publiceer ik jouw klantgegevens niet zonder jouw toestemming.

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik  behoud mij recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ik raad je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens. Hopelijk is alles zo duidelijk. Zo niet, laat het mij dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@levelnext.online

www.levelnext.online

Bedrijfsgegevens:
Level Next
Musholm 173
2133 HR Hoofddorp
KvK 29593913

© 2019-2021 Level Next | Privacyverklaring | Cookiebeleid | Disclaimer